{"nazwa":"Debata polityczna <\/span>","miniatura":"cont\/debata\/_ico_debata.jpg","opis":"gra autorska","zdjecia":["cont\/debata\/debata_01.jpg","cont\/debata\/debata_02.jpg","cont\/debata\/debata_03.jpg","cont\/debata\/debata_04.jpg","cont\/debata\/debata_05.jpg","cont\/debata\/debata_06.jpg","cont\/debata\/debata_07.jpg"]}